Napisz w razie pytań

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Stronami dokonującymi transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.verdi-sklep.pl zwanego w dalszej części Sklepem, są:
– właściciel sklepu – Babyprams Mariusz Stawicki z siedzibą w Łącku przy ul. Kolejowej 17/2, NIP 7742863680 zwany dalej Sprzedawcą,
– pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Kupującym.

2. Przedmiotem prowadzonych przez Strony transakcji za pośrednictwem sieci Internet są produkty wymienione w ofercie Sklepu, przedstawionej na stronach www.verdi-sklep.pl w chwili składania zamówienia.

3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Kolory i wykończenia produktów prezentowanych w ofercie Sklepu, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na technologie drukarskie oraz fotograficzne jak również indywidualne ustawienia monitora komputera Kupującego.

5. Towar wysyłany jest w terminie 5-10 dni roboczych, w przypadku dłuższego terminu na dany produkt Kupujący zostanie o tym poinformowany mailowo.

6. Oferta prezentowana na stronie Sklepu nie jest ostateczną ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 71 Kodeksu Cywilnego).

7. Kupujący akceptuje i zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zasady dokonywania zamówienia

1. Za złożenie zamówienia w Sklepie należy rozumieć wypełnienie formularza internetowego poprzez podanie danych osobowych, adresowych, numeru telefonu (z numerem kierunkowym), adresu e-mail oraz dokonanie wyboru towaru.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży między Sklepem a Kupującym dochodzi w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep drogą e-mail.

3. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Kupującego zamówieniu nie nastąpi jego realizacja.

4. Zamówienia będą realizowane przez Sklep w terminie do 10 dni (roboczych) od dnia złożenia po uprzednim ich potwierdzeniu.

5. Sklep zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia od Kupujących, którzy mają nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Sklepu lub w transakcjach, z którymi wystąpiły przed złożeniem zamówienia inne nieprawidłowości leżące po stronie Kupującego.

§ 3. Zasady dokonywania zapłaty i koszty przesyłki.

1. Zapłata za zamówione towary może nastąpić wg wyboru Kupującego poprzez:
– płatność przy odbiorze firmie kurierskiej (wysyłka towaru za pobraniem).
– przelew na konto bankowe (wysyłka towaru po dokonaniu pełnej wpłaty)
– szybki przelew internetowy (bramka płatnicza PayU)

2. Koszt wysyłki towaru na terenie Polski wynosi 20 zł bez względu na formę zapłaty.

§ 4. Dostawa towaru

1. Potwierdzone przez Sklep zamówienia realizowane są w ciągu 10 dni roboczych.

2. Zamówione produkty będą dostarczane do Kupującego pod adres wskazany w zamówieniu.

3. W przypadku realizacji większych zamówień, Sklep jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Kupującym, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.

4. Po dokonaniu pokwitowania przyjęcia przesyłki, Kupujący powinien w obecności Doręczyciela dokonać sprawdzenia zawartości oraz stanu przesyłki.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, reklamacje z tego tytułu będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy Kupujący wraz z osobą doręczającą przesyłkę sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny, który zostanie podpisany przez Kupującego i Doręczyciela. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Kupującego nie będą uznawane.

§ 5. Reklamacja i zwrot towaru

1. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i objęte dwuletnią gwarancją producenta.

2. Zgłaszane reklamacje rozpatrywane są indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia na nasz adres mailowy. Najlepiej oprócz opisu wady dołączyć zdjęcia usterki. To pomoże podjąć serwisowi producenta decyzję jak najlepiej rozwiązać sprawę.

3. Zakupione towary można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), po uprzednim zawiadomieniu Sklepu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów .

4. Zwrotu towaru należy dokonać przesyłając go do Sklepu na adres magazynu Firmy: Babyprams ul. Wesoła 16D, 09-500 Gostynin, razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży, kartą gwarancyjną i numerem własnego konta bankowego.

5. W przypadku dokonania zwrotu towaru zgodnie z zapisami Ustawy wskazanej w § 5.3 Sklep dokona zwrotu pełnej wartości produktu na wskazany rachunek bankowy. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Kupujący.

6. Odsyłany produkt winien być nieużywany i zabezpieczony w sposób zapobiegający jego zniszczeniu.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Babyprams danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych .

2. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Kupującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.

3. Dane Kupujących nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim.

§ 7. Prawa autorskie

1. Wszystkie informacje, fotografie, rysunki, ikony, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.

2. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie realizacji zamówienia wiążąca jest treść regulaminu z chwili dokonania przez Kupującego zamówienia.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Kupujący wyraża zgodę na rozstrzygnięcie sporów wynikłych na tle wykonania zawartych ze Sklepem umów przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.